Den plettede Sæl

255

Den plettede Sæl

Efter at have set Nyhederne søndag d. 12.1.2020 på TV2 kl.19, omkring problemerne med sælen i de danske farvand. Samt som du for nylig har kunnet læse i min artikel her på siden “Den sorte pest og Undervands dræbermaskinen” belyser jeg hvor stort et problem sælen er i de danske åer. Derfor besluttede Per Hansen og undertegnet( Michael Olsen) at vi burde bakke op om det, og få bragt denne artikel. For vi mener at det er vigtig at få informeret om dette emne, og være med til at hjælpe til så der kan komme fokus på dette, så det bliver besluttet at der kommer jagttid på sælen.

Lige fra Varde å, Skjern Å, Storå, Karup å og Simested å, har den voldt store problemer, og nu er det også gået op for medierne. På baggrund af dette vil man nu lave en hørings fase for at få belyst problemet før Ministeren godkende forslaget om at der skal indføres Jagttid på den plettede sæl.

Vi bakker op om forslaget og kan yder mere fortælle, at det vil være meget kær kommet ved Varde å, som er meget plaget af sælen og som gør en stort indhug i Havørred og laksebestanden. Hvis du ser øen ved Ho bugt ligger der et stort antal af sæler, som jager i dette område og ved at de er så mange gør de det rigtig godt. Den teknik de bruger med fiskene er yderst effektiv, for de gør det på samme måde som spækhuggeren. Den metode sælen bruger er at de i flok indkredser fiskene, så de ofte kommer helt op på land. En yderst effektiv metode, der gør at de får stillet deres enorme sult.

Derfor kan man ret hurtigt forestille sig hvor stort et indhug disse sæler kan gøre på de nævnte fiskebestanden.

Vi håber meget forslaget bliver gennemført så der kan komme jagttid på sælen hurtigt muligt.

Den plettede Sæl

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Den plettede Sæl

Tidligere artikelSKIBELUND – GUDENÅEN – AFISKERI.DK
Næste artikelBarometer trykkets påvirkning på laksen Del.3