Fiskeregler ved Storåen

Regler for fiskeri i Storåsystemet

http://svstoraa.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=263

NaturErhvervsstyrelsen har udgivet bekendtgørelse nr. 1421 af 12.12.2013, der regulerer fiskeri i Storå vandsystem. Storåen med alle dens tilløb er omfattet af denne bekendtgørelse, der gælder fra 01.01.2014.

Nedenfor har vi derfor opstillet de regler, der gælder for fiskeriet i Storåsystemet, og altså også for det vand som Holstebro og Omegns Fiskeriforening råder over.

Fiskesæson

I Vandkraftsøen (zone 6) er fiskeri tilladt hele året. Dette gælder Reservatsøen mellem gangbroen(hængebro) og vejbroen Tvis Møllevej. Det gælder Klosterarmen ind til Møllen, Uhresø og selve Vandkraftsøen indtil fredningsbæltet, der begynder 200 meter fra turbinebygningen.

Storåen er delt op i et A-område og et B-område.

A-området er Storåens hovedløb fra Holstebro Vandkraftværk til udløb i Felsted Kog. I A-området er fiskeri tilladt fra 16. april til 15. oktober (inkl). Det er zonerne 1 til 5.

B-området er den øvrige del af Storå vandsystem. Altså Storå øst og alle tilløb, både øst og vest. I B-områet er fiskeri tilladt fra 1. marts til 31. oktober (inkl). Det er zonerne 7 til 10.

Du skal naturligvis have indløst gyldigt statsligt fisketegn, og du skal medbringe gyldigt medlemskort/dagkort og legitimation.

Redskabsbegrænsning

I Vandkraftsøen (se ovenfor om udbredelse) må hver person anvende indtil 2 stænger. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Flydering er tilladt i den sydlige del af Vandkraftsøen og Klosterarmen. Holstebro Kommune har udgivet et regulativ med tilhørende kort, der viser det område, der må benyttes til flydering. Det finder du her. Klik på Regulativ for Vandkraftsøen.

I den øvrige del af Storåsystemet gælder følgende regler

 • Det er kun tilladt at anvende en stang pr. person
 • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn
 • Det er kun tilladt med en krog på linen. Dette kan være en enkelt-, dobbelt eller trekrog
 • Alle kroge skal være uden modhager, eller modhagen skal være klemt så meget ned, at den ikke kan mærkes
 • Naturlig agn eller agn med duftstoffer må kun anvendes sammen med cirkelkrog uden modhager (anden krogtype, også med modhage, kan anvendes, hvis den er en enkeltkrog størrelse 12 eller mindre. Kroggab på kroge med modhage max. 6 mm)

Fredningsbestemmelser

Der gælder følgende fredningsperioder i hele Storåsystemet. Al fredet fisk skal genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, altså så nænsomt som muligt. Vi har lavet en anvisning på dette på www.hof-storaa.dk

 

  Art   Periode   Mindstemål   Art   Periode   Mindstemål
  Laks   Totalfredet 01.01. – 31.12.

(se dog særligt afsnit)

  Fredet ellers 40 cm   Gedde   01.04. – 30.04.   60 cm
  Havørred og bækørred

i område A

  16.10. – 15.04.   40 cm   Sandart   01.05. – 31.05.   50 cm
  Havørred og bækørred

i område B

  01.11. – 28.02.   40 cm   Aborre   Ingen   20 cm
  Stalling   Totalfredet indtil 01.07.2020   Fredet   Gule ål   Ingen   45 cm
  Helt   01.11. – 28.02   36 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidning

Kommerciel guidning er ikke tilladt på fiskevand som disponeres af Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Særligt om fiskeri af Laks

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at der kan søges om en kvote til et fiskeri efter laks til hjemtagelse.

NaturErhvervsstyrelsen har tildelt Sammenslutningen ved Storå en kvote på 475 laks i sæson 2017. Kvoten er opdelt i 3 portioner.

 • 5 laks må hjemtages i fiskeområde B, men kun i perioden 16. april til 31. oktober
 • 470 laks må hjemtages i område A, som er hovedløbet vest for Ringvejen i Holstebro. Heraf må hjemtages
  • 220 laks på over 75 cm og
  • 250 laks på 75 cm og derunder.

For delkvoterne gælder, at der skal udmeldes stop for den pågældende delkvote, når der er hjemtaget henholdsvis 4, 217 og 247 laks i den aktuelle kvotedel.

Af de 470 laks har HOF på fået tildelt 330 laks til hjemtagelse i fiskeområde A, som er Storåens hovedløb vest for dæmningen ved Vandkraftsøen. Der vil også blive meddelt stop for hjemtagelse af laks når HOF´s kvote på 330 laks er nået. De 5 laks i fiskeområde B er ikke fordelt hverken på størrelse eller på fiskevand, så her gælder først til mølle princippet.

NaturErhvervsstyrelsen har opstillet nogle krav i forbindelse med tildeling af kvote til hjemtagelse af laks. Disse regler har bestyrelsen suppleret, så nedenstående regler gælder for 2017:

 • Tilladelsen er gældende for hele Storåens vandsystem
 • Der må kun hjemtages én laks pr. fisker pr. sæson fra Storåsystemet – uanset eventuel fiskeret flere steder. Fangsten skal naturligvis ligge indenfor den tildelte kvote.
 • Indberetning af fangede laks skal ske på sammenslutningens hjemmeside senest 4 dage efter, at den er fanget. Dette uanset om laksen er hjemtaget eller genudsat. Fangerens for- og efternavn, adresse, fangsdato, laksens størrelse og køn samt fangststed skal oplyses. Er fisken mærket ved finneklipning skal det oplyses. På foreningens hjemmeside www.hof-storaa.dk vil du blive ledt videre til det rigtige indberetningssted.
 • Har man ikke selv mulighed for at gå på nettet, skal man kontakte et bestyrelsesmedlem, der så vil sørge for, at fangstindberetningen kommer på nettet.
 • Foreningen udsender på et tidspunkt meddelelse om fangststop for laks via hjemmesiden www.hof-storaa.dkDette fangststop skal ubetinget overholdes. Du skal derfor altid se status på hjemmesiden, før du tager på laksefiskeri.

Særligt om fiskeri af havørreder

 • Der er indført indberetningspligt på havørred uanset om de er genudsat eller hjemtaget.

Særligt om fiskeri af stalling

 • Den nuværende fredning af Stalling ophører 15.05.2017. Imidlertid anbefaler DTU Aqua til ministeriet, at fredningen forlænges i yderligere 3 år. Dette kan ikke virke før 01.07.2017. HOF har besluttet at frede stallingen i denne periode.

Øvrige særlige regler

I Storåen er fiskeriet på enkelte parceller forbeholdt medlemmer. Der er også på enkelte parceller særlige bestemmelser om adgangsregler. Se oversigtskort og fortegnelsen over parkeringspladser.

Råsted Lilleå ved Fuglsang
Personlig kvote på 2 fisk pr. dag Fiskeri skal tage størst mulig hensyn til flora og   fauna Ordensregler opsat på skilte i området skal følges

 

 

 

 

Sanktionsbestemmelser

Da det er af yderste vigtighed, at særlige fredningsbestemmelser, kvotebestemmelser og færdselsregler ved fiskevandet overholdes, vil overtrædelser af myndighedskravene blive rapporteret til Fiskeriinspektoratet, og man kan derudover med omgående virkning blive ekskluderet af foreningen for resten af indeværende sæson samt næste sæson ved overtrædelse af følgende bestemmelser

 • Manglende overholdelse af reglerne om fredning og redskabsbegrænsning som er anført i bekendtgørelse nr. 1421 af 12.12.2013
 • Manglende overholdelse af NaturErhvervsstyrelsen regler for tildeling af kvote
 • Manglende indberetning af fangede fisk
 • Overtrædelse af adgangsbegrænsningerne på enkelte parceller. Se kortmateriale.
 • Overtrædelse af reglerne for parkering

Opfordring til god skik

Parker på de pladser, vi har anvist på den oversigt, foreningen har udgivet. På enkelte pladser er der opstillet rækværk, der angiver hvor mange biler, der kan holde. Kommer du først, så parker, så der er plads til de næste. Når pladsen er fyldt op, skal du køre til en anden p-plads. Tag hensyn til andre trafikanter og tag også hensyn til, at landmanden skal kunne komme rundt med sine store maskiner. Færdsel er kun tilladt langs åen. Gå ikke tværs over en mark med afgrøder.

Skilte med eventuelle særlig bestemmelser skal overholdes. Det kan for eksempel være om ejerens jagt. Disse regler kan du også læse om i Parkeringsoversigten.

Efterlad ikke affald. Hvis du har haft plads til det på vejen ud, er der også plads til det på vejen hjem. Hvis du finder affald, så bring det gerne hjem til nærmeste affaldsbeholder.

Foreningen har opsat skilte i skel ved grænserne til vort fiskevand. En pil med Grønt eller Gult viser, at du må fiske i pilens retning. En pil med Rødt viser fiskeri forbudt i pilens retning. Der findes også skilte, der viser, at vi har fiskeret i begge retninger. Hvis du finder skilte, som du mener viser forkert, må du gerne kontakte kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen, så vi kan få rettet eventuelle fejl.

Tag kun de fisk med hjem, som du selv skal bruge. Selvom fisken ikke er fredet og er over mindstemålet, må du gerne sætte den ud igen. Beslut dig i god tid før fisken er klar til landing, så du kan afkroge og genudsætte fisken nænsomt, gerne uden at den forlader vandet. Så er chancen for overlevelse størst.

Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal have så få regler om fiskeriet som muligt. Dette for at fremme alle typer af fiskeri. Men vi forventer til gengæld, at du ud over at overholde ovenstående regler og bestemmelser udviser mest mulig hensyn til dine medfiskere, så alle får en god dag ved fiskevandet.

Anbefalinger omkring håndtering af fangsten

 • Lystfiskeren skal have kendskab til alle forhold ved fiskeriet
 • Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks
 • Løft på intet tidspunkt fisken fri af vandet
 • Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk, der skal genudsættes

Fiskeregler ved Storåen

Fiskeregler ved Storåen

Fiskeregler ved Storåen

Fiskeregler ved Storåen

 

Tidligere artikelMellem broerne – Vemb – Storåen – Afiskeri.dk
Næste artikelOvernatning ved Skjern å Ferie i Borris