Ny spændende forsknings resultater fra DTU Aqua om Havørred ved Limfjorden

233

Ny spændende forsknings resultater

Forskere fra DTU Aqua har undersøgt vandringsadfærden hos voksne havørreder fra Karup og Simested Å. Fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod øst med de hurtigste vandringshastigheder, der er dokumenteret for havørreder. Studiet viser samtidig en høj dødelighed hos fiskene, når de opholder sig i Limfjorden.

Vandløbene i den sydlige Limfjord har længe haft en særlig status hos danske og udenlandske havørredentusiaster. De er kendt for at producere relativt store havørreder, og tidligere undersøgelser fra DTU Aqua har vist, at havørrederne fra den sydlige Limfjord er velrepræsenterede i lystfiskernes fangster i de indre danske farvande og den vestlige del af Østersøen. Sundheden af ørredbestandene i vandløb som Karup og Simested Å er derfor af national interesse ud fra en fiskeri- og bestandsmæssig betragtning.

Forskere fra DTU Aqua har derfor studeret vandringsadfærden hos vilde havørreder fra Karup og Simested Å i Limfjorden og havet i 2017 og 2018. Målet var at undersøge, om fiskene har nogle særlige adfærdstræk sammenlignet med havørreder fra andre områder. Samtidig skulle studiet undersøge, hvorfor fiskene fra den sydlige Limfjord er så udbredte i de indre danske farvande og komme med bud på, hvordan bestandens størrelse kan øges.

Dette gjorde man allerede for smolt (små ørreder der forlader vandløbet for første gang) fra Karup og Simested Å i 2017. Her viste resultaterne, at smoltene vandrede relativt hurtigt ud af fjorden mod øst, mens 80 % forsvandt eller døde i fjorden, inden de nåede ud.

Undersøgelsen af de voksne fisks adfærd blev foretaget med samme type udstyr, hvor der benyttes en type elektroniske mærker, der kan bruges til at lokalisere fiskenes position i fjorden ved hjælp af lyttestationer – såkaldt akustisk telemetri. I alt 160 vilde nedgængerørreder (vilde ørreder, der har overstået gydningen) blev fanget og mærket med disse mærker i Karup og Simested Å i 2017 og 2018, inden fiskene forlod vandløbene.

De første data fra studiet viste, at fiskene trak ud i fjorden i løbet af vinteren og det tidlige forår, når fjordtemperaturen var mellem -1 og 5 grader. Fiskene opholdt sig generelt tæt på vandløbenes munding i det tidligere forår, og 44 % af ørrederne havde en adfærd, hvor de svømmede flere gange frem og tilbage mellem vandløb og fjord i vinterperioden og det tidlige forår.

Jeg har måtte bringe noget af deres forsknings resultat´s artikel, og du kan læse mere på linket. Tak til Finn Sivebæk fra DTU Aqua
KLIK HER

Ny spændende forsknings resultater

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Ny spændende forsknings resultater

Tidligere artikelEN LEGENDARISK KYSTFLUE – AF MICHAEL OLSEN
Næste artikelBLÅ OLSEN – KYSTFLUE – STEP BY STEP – AFISKERI.DK