NY STANDPLADS VED SKJERN Å

607

NY STANDPLADS VED SKJERN Å

I efteråret 2018 blev der etableret standpladser 500 m nedstrøms Helsager bro, og fra Stefan meldgaard har jeg fået en masse informationer om dette projekt, som du kan læse herunder samt fine billeder, og en video jeg har klippet sammen af videoklip fra Mathias Toellner.

Halldor’s 1-2-3. Navnet er valgt, fordi det var ham der skaffede stenene. Foto er af den midterste standplads. I alt blev der udlagt 70 ton, ca. 500 m nedstrøms Helsager hængebro.

Hvordan bliver sådan et projekt til virkelighed?

Som Stefan skrev til sker det således : man søger, i form af et brev der indeholder: formål, detailplan for placering og finansering, samt tidsplan. Så venter man i 4 uger, får måske tilladelsen. Venter i yderligere 4 uger, hvorefter projektet kan gennemføres indenfor tidshorisont angivet i tilladelsen.

Herunder kan du se et udsnit af tilladelsen som man fik til dette projekt.

Godkendelse af vandløbsforbedrende projekt i Skjern Å
Sagens anledning
Ved brev af 20. august 2018 blev sag om udlægning af skjule- og standpladssten til gyde og
opvækstområder til fisk og smådyr i det offentlige vandløb – Skjern Å – henholdsvis godkendt ihenhold til Lov om Naturbeskyttelse og fremmet i henhold til Vandløbsloven.
Vandløbets beliggenhed
Den ansøgte placering af Skjule- og standpladssten er beliggende i Skjern Å ca. 400 meter nedstrømsudløbet af Omme Å og ca. 900 meter opstrøms udløbet af Råddensig Grøft, jf. oversigtskort 1. Dennestrækning af Skjern Å ligger inden for Skjern Å Naturprojekt.
Hidtidig fremlæggelse af sagen
Sagen har været annonceret i uge 35, år 2018 og været fremlagt i 4 uger med mulighed for at kommemed eventuelle indsigelser eller bemærkninger.
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger inden for fremlæggelsesperioden.

Stor tak til Stefan Meldgaard og Mathias Toellner for at må bringe artiklen, billeder og videoklip.

NY STANDPLADS VED SKJERN Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

NY STANDPLADS VED SKJERN Å

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL RONNY LAGONI – AFISKERI.DK
Næste artikelFLUER FRA FORTIDEN VED SKJERN Å