OM SONE 4 ved Mandalselven

822

OM SONE 4 ved Mandalselven

.Nedenfor får du her guldkorne til hvor i Sone 4 der er gode fiskepladser. Stor tak til Finn Emilliussen for at må bruge hans beretning om sone 4. Men først kan du herunder se kortet over sone 4´s hotspots, så det er nemt for dig at finde de mange stykker.

Manflå.

Når kraftværket kører en af sine lokkeflommer, strømmer de ventende laks op over det forbudt stykke at fiske på, op til den store sø Manflåvann. Efter at have svømmet gennem søen, kommer de til det første fiskestykke i sone 4, som er kaldet Manflå. Hvor hurtigt laksen er om at nå dertil, er svært at bedømme, men det siges at tag ca. 12-18 timer for laksen. For at komme til stykket ved manflå, skal man køre fra ved Hovedvej 455 over broen ovenfor laudal mod Kristiansand ad hovedvej 46. Man skal dreje til venstre ca. seks-syv km længere fremme overfor en skole i en lille landsby. efter nogle kilometer på asfaltvej kører man ind på en grusvej igennem en skov, for til sidst at ende ved Manflå. Stykket byder på meget forskelligt fiskevand. Stille flydende partier og små stryg, ikke det vilde vand, men der kan fiskes med blink overalt og med flue mange steder. Der findes et stryg, som hedder Grovannsfoss. Det har givet en del laks gennem tiderne. Længere opstrøms finder man en ø, der kan vades ud på, når vandstanden ikke er for høj. Denne plads har givet mange laks. Opstrøms for øen findes også en del pladser.

Hesså
Kører du op ad hovedvej 455, kommer der et venstresving, hvor der er et skilt med river rafting og Hesså. Her kan man køre ned ad en markvej og parkere på en P-plads ved elven. Dog skal det siges, at markvejen ikke er den bedste, og man gør måske klogt i at gå det sidste stykke første gang. Fiskevandet består her af en stor høl opstrøms og stilleflydende parti nedstrøms for denne. Her er der blevet taget mange laks på +5 kg.

Bjelland Kirke
Når du kører op til byen Bjelland, kommer som det første kirken på din højre hånd. Lige før kirken kan du holde skarpt til højre og køre 100 meter ned ad en grusvej til en P-plads. Lige neden for finder du igen et stille flydende parti, hvor renden løber i midten, og laksen ved høj vandstand trækker på vejsiden. Nederst på stykket finder du et snævert stræk, hvor laksen er nem at ramme, når den er på træk. Her er det både flue og blink, der er favoritter.

Bjelland Kalkningsanlæg
I den anden ende af byen, når du er kommet forbi købmanden og plejehjemmet, går der en grusvej ned til højre. Her er ligesom en rasteplads med et rødt træhus midt på pladsen. fra dette hus doseres der kalk til elven, og man kan høre pumperne køre. når du parkerer på denne plads, findes der en trætrappe med en lille platform ud over elven, hvor du kan se både op- og nedstrøms. Midt i elven, lige ud for trappen, findes en klippe, som man altid bør skæve til. Hvis vandet løber hen over stenen, er der altid et godt fiskeri i sone 4 efter laks. Hvis klippen stikker op over vandspejlet, bør man vende næsen nedstrøms.
Går du lidt op ad grus pladsen, fører en sti ind mellem træerne til venstre. Følger du den, kommer du ned til elven ved en klippeslugt, hvor laksen er nem at ramme med fluen. Laksene står på modsatte side ved det græsbevokset stykke, og ind imellem springer de så meget, at det kan være helt frustrerende. Vil du fiske opstrøms hen mod kalkningsanlægget, må du bare gå langs kanten af elven.

Bjelland Tank – Roland Benzin
Vil du fiske ved tankstationen, går du til venstre for bygningerne, ned igennem skoven på stien. Når du kommer ned til elven, finder du noget af det bedste fiskevand i sone 4. Her kan der fanges laks ved både lav og høj vandstand, på blink såvel som på flue. 300-400 meter opstrøms er udløbet fra Bjelland Kraftværk. Her er det forbudt at fiske fra toppen af udløbet. Til tider samler der sig rigtig mange laks her, hvor de forsøger at gå ind igennem lugen. Disse laks vandrer ikke videre, før der igen kommer regn, eller der bliver lukket vand ud over Kavfossen.

Laksekjærfoss
Der løber for det meste ikke ret meget vand, og laksene kan være vanskelige at få til at bide. men igen, ved stigende vandstand, er der noget glimrende fiskeri her. Du må parkere ved hovedvej 455 og gå ned til elven ad anlagte stier. Pas på ikke at gå ud på dyrket jord eller at ødelægge el-hegn for kvier eller køer. Fiskeriet 50 m op – nedstrøms for opstemningen er forbudt.

Kavfossen
Den kan være svær at finde, men når du kører over en bro oven for den lille by Foss, må du holde til højre(der ligger to små hvide huse på hjørnet på venstre side af den vej, du skal ned ad). Ca 50 m fremme mellem en lille granskov og en græsmark, drejer man igen til højre ned ad en grusvej. Først på grusvejen er der en bom, som altid er åben i laksesæsonen. Man må køre ca. en km ad grusvejen for at nå Kavfossen. Kør pænt og forsigtigt for du kan støde på elge, tyre, køer og kalve her. De er meget store og går mange gange og græsser for derefter at gå ned til elven for at drikke.
I Kavfossen stiller laksene sig og venter, når vandgennemstrømningen er lille. De kan simpelthen ikke forcere klipperne i toppen af fossen. Man har bygget en betonmur i toppen af fossen, ikke for at standse laksene, men for at holde på vandet ovenfor til de fisk , der findes her. Kavfossen er meget dyb og laksene kan på sommerdage uden gennemstrømning stille sig dybt, og så kan man ikke få dem til at bide. Det gælder om at komme til denne plads på stigende vandstand (godt med vand ned over betonmuren og/eller godt med vand i sideelvenKosåna, der munder ud i fosshølen).

Vandføringen i sone 4

Den er styret af flere kraftværker. Et lukker vand ud ved Bjelland, og et andet lukker af og til vand ud over Kavfossen. Regnvand fra sideelven Kosåna, der ikke er reguleret af kraftværker  har også betydning for vandstanden i øverste del af sone 4. Problemet med kraftværkerne er, at de har gjort opgangen til sone 4 vanskelig. De holder – som tidligere omtalt – vandet væk fra elven på “det døde stykke”. Dette har betydet, at aktive laksefiskere fra elven har lagt sag an mod kraftværkerne. De synes at have en god sag, da Mandalselven inden for de sidste år er blevet erklæret for “national lakseelv”.Den norske stat har pålagt kraftværkerne, at der fremover skal lukkes noget mere vand ned over “det døde stykke”. Bliver det gennemført, vil det betyde, at der måske kommer til at løbe 20-25 kbm vand i sekundet på nævnte stykke. Sker det, vil der formentlig blive åbnet for fiskeri. Det vil være fantastisk godt for sone 4, da det vil bevirke, at man kan fange laks meget tidligere på sæsonen, end man gør i dag. Det vil også betyde en mere jævn og langt større opgang, end der er i dag. Samtidig får man lige pludselig ca. seks kilometer mere fiskevand, da man agter at fjerne nogle kunstigt anlagte tærskler og derefter åbne for fiskeri mellem Laudal Kraftværk og Manflåvann. Det bliver i givet fald prima fluevand på næsten hele stykket og vil kunne blive et sandt lystfiskereldorado.Det er fremtidsvisioner, men elvejerlaget har virkelig noget at have dem i, da den norske miljøværnsminister er kraftigt indblandet i sagen.

OM SONE 4 ved Mandalselven

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelMANDALSELVEN 2017
Næste artikelFebruary Month fly no.1 – ALISTAR – step by step