Opsummering på sæsonen ved Vidå 2018

144

Opsummering på sæsonen ved Vidå 2018

Med udgangen af oktober sluttede fiskesæsonen i de vestjyske åløb, og dermed kan der gøres status over den forløbne fiskesæson.

Den ekstremt varme sommer satte overalt sit præg på fiskevandene, hvor fiskeriet i lange perioder gik fuldstændig i stå. Med efterårets komme faldt vandtemperaturen til et passende niveau, og periodevise regnskyl satte  gang i opgangsfiskene. September og også oktober blev dog begge relativt tørre, og vandstanden i Vidåen med tilløb er stadig et godt stykke under normalen for denne årstid.

I forhold til de tidligere måneder blev oktober måneds fangster i vidåsystemet ganske gode. I alt l0 laks er registreret med de største på 5,6 kg og 6 kg. Seks laks er hjemtaget, da laksekvoten ved månedens slutning ikke var opfisket. I alt er der i 2018 registreret 32 laks og 11 havørreder, hvilket er væsentligt under sidste års fangster på 144 laks og 38 havørreder.

Der er dog ingen grund til panik. Der er ingen tvivl om, at hovedårsagen til de ringe fangster i 2018 må tilskrives den varme sommer. Adskillige døde laks er hen over sommeren set drivende i Vidåen, hvilket må tilskrives det (alt) for varme vand, hvor laksefiskene gispede efter vejret. Helt modsatte var forholdene i 2017, hvor rigelige regnmængder og ”normale” temperaturer resulterede i rigtig gode fangster. Hvis vejret i 2019 ellers arter sig nogenlunde normalt, vil vi kunne se frem til et fiskeår med fangster, som ligger væsentligt over dette års fangster.

I de kommende weekender går foreningens vandplejeudvalg i gang med elfiskeriet efter havørreder, som transporteres til Hellevad Mølle dambrug, hvor fiskene stryges for rogn og sæd og derefter genudsættes i vandløbene. Dette elfiskeri giver altid et godt billede af fiskebestanden og følges derfor opmærksomt af foreningens medlemmer.

Nu står en række vintermåneder for døren, og fiskegrejet kan holde en tiltrængt pause. På kysten er der dog stadig mulighed for at fange en ørred eller to, men ellers må man som lystfisker væbne sig med tålmodighed til næste år, som forhåbentlig igen bringer flex på klingen.

Herunder kan du se et flot fangst billed af Jens Chr. Lund´s svoger som han fangede i oktober , den vejede 4.1 kg. Samt et par billeder fra sæsonen.

Opsummering på sæsonen ved Vidå 2018

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Opsummering på sæsonen ved Vidå 2018

 

 

 

Tidligere artikelNovember no.1 – YELLOW SIMPLY – Step by step
Næste artikelREVIVEX- NEM OG HURTIG IMPRÆGNERING.