• Praktisk info om Vidå
 • I Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande forløber fiskesæsonen fra og med 16. april til og med 31. oktober. Undtaget herfra er Vidå på strækningen fra Lægan bro til Rudbøl bro. Fra Lægan Bro til udløbet af Rudbøl Sø må der fiskes til og med 15. november. I selve Rudbøl Sø må der fiskes året rundt. Særfredning: Sønderå fra Hovmose bro til Vindtved (16. april – 31. maj)
 • Artsfredningerne i fiskeriloven skal overholdes. Fanges en fisk i artens fredningsperiode skal den straks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Fangstbegrænsning: Der må dagligt hjemtages to laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås vande (dog jævnfør laksekvoten)
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes, så vidt muligt i levedygtig stand.
 • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
 • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
 • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Anvendelse af sættesnører er forbudt.
 • Dørgefiskeri med motorbåd er kun tilladt vest for Lægan bro.
 • Vær høflig og hensynsfuld overfor lodsejerne.
 • Parkér aldrig på mark eller til géne for andre. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.m. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Fiskekort/Medlemskort til Sportsfiskerforeningen Vidå er strengt personligt og skal på forlangende forevises til foreningens fiskeriopsynsmænd eller til enhver person, der selv foreviser gyldigt fiskekort. Eventuel fangst skal ligeledes forevises for foreningens fiskeriopsynsmænd.
 • Fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Overtrædelse af ovenstående fiskeregler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidås fiskevande.
 • Hjemtagning af laks reguleres af en kvote, som hvert år bestemmes af Fiskeridirektoratet. Laksekvoten opdeles i to grupper: Fisk til og med 75cm og fisk større end 75cm.
 • Foreningens fiskevand er opdelt i to kategorier – A-strækninger og B-strækninger. Opdelingen fungerer således:
 • A-strækninger: Arnå fra sammenløbet mellem Surbæk og Rødå syd for Løgumklostervej ved Svejlund øst for Bedsted. Sønderå fra St. Jyndevad og nedstrøms. Grønå fra sammenløbet mellem Terkelsbøl å og Uge bæk og nedstrøms
 • B-strækningerne er beliggende opstrøms A-strækkene.
 • På A-strækningerne må der maksimalt hjemtages 65 laks fordelt i to grupper: 35 stk på 75 cm eller derunder og 30 stk over 75 cm. På B-strækningerne må der maksimalt hjemtages 5 laks uden størrelsesopdeling.
 • Når kvoten i én af de to grupper er opfisket, bliver det meddelt på vidaa.dk. Herefter skal laks som hører til i den opfiskede gruppe genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Hver lystfisker må højst hjemtage én laks pr. år.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson samt den efter-følgende sæson. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. Ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof skal der benyttes cirkelkrog uden modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog der er mindre.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson.
 • Alle fangede laks og havørreder SKAL registreres på www.vidaa.dk eller pr. telefon til 74725448 senest 4 dage efter fangst. Fangerens fornavn, efternavn og adresse samt laksens størrelse, køn, fangststed og fangstdato skal oplyses. Denne registrering skal foretages selvom fisken er kontrolvejet ved én af foreningens indvejere.Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Vidå

FREDNINGSTIDER & MINDSTEMÅL

Fiskeart Fredningstid Mindstemål
LAKS 1. november til og med 15. april 40 cm
HAVØRRED 1. november til og med 15. april 40 cm
BÆKØRRED 1. november til og med 15. april 30 cm
STALLING 15. marts – 15. maj 33 cm
GEDDE 1. april til og med 30. april 60 cm
ÅL 45 cm
SANDART 1. maj til og med 31. maj 50 cm
ABORRE 20 cm
SNÆBEL TOTALFREDET

 

Praktisk info om Vidå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Praktisk info om Vidå

Tidligere artikelPraktisk info om Lilleåen
Næste artikelPraktisk info. for Kongeåen/Sneum Å