Spændende nyt fra August måned ved Vidå

207

Spændende nyt fra August måned ved Vidå

August har fiskemæssigt set været en ret stille måned i Vidåen af flere forskellige grunde. I starten af måneden døjede lystfiskerne endnu med relativ lav vandstand, men midt i august kom der nogle gedigne regn- og tordenbyger, som hævede vandstanden til et fornuftigt niveau. Samtidig var der fuldmåne d. 15. august, hvilket som regel er synonymt med nye fisk i åløbene.

Der blev da også fanget en enkelt fin laks på dette tidspunkt. Mandag d. 19. august fik Søren Olsen på orm en laks på 5,4 kg i Grønåen ved Tønder, og et par dage før mistede han på flue en endnu større laks efter en dramatisk kamp, hvor krogen slap sit tag lige før fisken skulle landes.

Forberedelserne til den forestående Tønder-festival, hvor mange frivillige har været engageret, har dog betydet, at ikke mange lystfiskere har været ude med snøren. Man har som regel haft åen for sig selv, hvilket jeg selv kan skrive under på. På tre ture midt i august traf jeg kun Søren Olsen, som kunne berette om ovenstående.

Med efterårets komme har vi sandsynligvis mere regn i vente, og dermed kan de to sidste fiskemåneder blive ganske gode. Der resterer endnu en halv snes laks i den ”store” kvote, så der er stadig gode muligheder for en fin fisk på middagsbordet.

Længere opstrøms i tilløbene (Sønderå, Uge bæk, Slogså) er der en god bestand af stallinger og bækørreder, som også er værd at gå efter. Dette har skarven også fundet ud af. I hårde vintre tolder skarverne slemt på bestanden, men det mildere klima har betydet, at vidåsystemets bækørred/stallingbestand stort set er intakt, hvilket elfiskeriet hvert år viser. Yderligere har mange lodsejere fået en bortskydningstilladelse, som har været medvirkende til at holde skarvbestanden langs åløbene i skak.

Vidåsystemet rummer i øvrigt omkring 25 forskellige fiskearter, så der er mange grunde til at gribe fiskestangen og komme ud til åen. Både naturoplevelser og fiskeoplevelser venter derude.

Jens Chr. Lund

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Spændende nyt fra August måned ved Vidå

Tidligere artikelSuper gode forhold ved Mandalselven.
Næste artikelMONTH FLY SEPTEMBER – NIGHT MAGIC – AFISKERI.DK