VIGTIG INFORMATION FRA STORÅ – AF FRANK THORNILD

336

Pas på havørreden – henstilling om genudsætning

Holstebro og Omegns Fiskeriforening har besluttet at henstille til, at man i sæson 2019 genudsætter al fangst af havørred.

De sidste år har indberetningstallene til Sammenslutningen ved Storå set ud som følger:

År Hjemtaget Genudsat Total

2018 127 118 245

2017 184 158 342

2016 206 192 398

2015 295 278 573

Som det fremgår af tabellen, er antallet af såvel hjemtagne som genudsatte havørreder og dermed også totalfangsterne faldne.

Forholdet er bekræftet ved el.-fiskeri, omend der ikke har været systematiske optællinger.

Man bør notere sig, at den sidste udsætning af smolt i 2014 burde kunne aflæses på skemaet.Det kan den ikke. Faktisk er der yderligere fald.

Smoltudsætningen i 2014 var på intet mindre end ca. 75.000 stk.

Årene forud er der udsat ca. 56.000 stk./år. Selv i det ”bedste” år er tallene meget lave for så stort et vandsystem.

Ved el.-fiskeri de sidste år er det visuelt konstateret, at havørrederne var generelt var små, og at større havørreder var yderst fåtallige. Det samme forhold gjorde sig gældende i fælden ved Vandkraftsøen, hvor der er fælderegistreringer (længde, køn) af alle havørreder.

I Nissum Fjord er der indført totalfredning af ørred og laks. Der er desuden indført reguleringer af antal net og maskestørrelser, der må benyttes.

Sammenslutningen har aftaler med et antal jægere om regulering af skarv. Der afskydes forskellige steder langs vandløbene og ved Storås udløb i fjorden. Der er givet reguleringstilladelse på skarv i reservatet.

Ovenstående burde samlet set have givet en fremgang, men det er ikke sket. Gennem de seneste år er der lavet en del nye gydebanker med henblik på oparbejdelse af havørredbestanden. De er lavet i de små vandløb og i spidserne på de større.

Man ser også, at havørred og laks benytter de samme gydebanker, hvor vandløbene er større. Bestandsanalyser på gydebankerne viser, at der er fremgang for ørred, men det er også klart, at der stadig er brug for endnu mere ørredyngel.

Sammenslutningen havde d. 12. marts 2019 et velbesøgt arrangement med bl.a. ørredbestanden på dagsordenen.

Professor Einer Eg Nielsen (genetiker) og biolog Finn Sivebæk (fiskeplejekonsulent) begge DTU Aqua slogentydigt fast, at der i Storå-systemet er behov for at skåne opgangsørred og give dem mulighed for at gyde.Ovenstående er baggrunden for at Holstebro og Omegns Fiskeriforening for sæson 2019 henstiller til, at alfangst af havørred genudsættes.

Foreningen har samtidigt opfordret alle medlemmer af sammenslutningen til at støtte op om henstillingen.Forestiller man sig, at alle de 127 ørreder, der blev hjemtaget i 2018, i stedet var blevet genudsat, havde man tilført systemet yderligere ca. 190.500 stk. rogn.

Da udmeldingerne fra DTU Aqua var så tydelige, er der en forventning om, at man fra centralt hold kommermed en bestemmelse om totalfredning af havørred fra sæson 2020.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening har taget kontakt til DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund iforhold til dette.